Společnost VOP Dolní Bousov se ochraně před povodněmi věnuje dlouhodobě. V návaznosti na vývojový a výrobní program mobilního protipovodňového hrazení vznikla samostatná sekce ochrany před povodněmi. Ta v současnosti zabezpečuje kompletní servis související s povodňovou problematikou. Jedná se zejména o studie terénu a návrh opatření, výrobu protipovodňového hrazení na míru, zhotovení kompletní realizační a plánovací dokumentace, školení řídících pracovníků a mnoho dalších činností.

 

Mobilní protipovodňové hrazení

Mobilní protipovodňové zábrany jsou preventivní technická opatření, jejichž užitím je možné efektivně odstranit nebo výrazně snížit negativní dopad povodní. Tento mobilní protipovodňový systém je určen k usměrnění toku vody, odklonění přívalové vlny nebo zamezení vniknutí vody do objektu. Celý systém je navržen a zkonstruován s cílem maximalizovat efektivitu tohoto nástroje přímé ochrany před povodněmi a zároveň akceptuje principy jednoduché velmi rychlé stavby a přizpůsobení se okolnímu terénnímu prostředí. Jedná se o plně mobilní systém, který lze tak jak je přenést a zkonstruovat na jiném místě bez předchozích příprav.

Protipovodňovou zábranu lze postavit do základních výšek hrazení od 0,5m do 1,5m. Její předností je, že nepotřebuje žádnou spodní stavbu, je lehce přenosná a tedy v případě rozmoklého terénu a nemožnosti použití mechanizace lze s celým systémem manipulovat pomocí několika pracovníků v libovolném terénu a v libovolné délce.

Všechny části jsou taktéž ručně přenositelné pro co možná největší usnadnění montáže. Manipulace s prvky hrazení je velmi jednoduchá a intuitivní. Mobilní protipovodňové zábrany firmy VOP Dolní Bousov jsou prakticky bezúdržbové – po jejich užití postačuje hrazení omýt tekoucí vodou.

Dále je možné systém využít k navýšení již stávajících hrází. Systém dosahuje vynikajících výsledků při testech i přímo v terénu (testy nárazem různými plovoucími předměty – kláda nebo osobní automobil, test vysokou vlnou, výrazným přelitím a vlnobitím; zkoumal se posun, průhyb, průsak a deformace protipovodňové zábrany). Odolnost hrazení vůči mechanickým nárazům velkých břemen a vůči vysokým vlnám a přelivu je nejdůležitější vlastnost tohoto systému. Během povodní totiž nejčastěji dochází k poškození různých druhů hrazení právě splavovanými předměty. Pro srovnání, v těchto ohledech, hrazení vyhovuje i přísným normám armády USA a v některých aspektech tato kritéria i výrazně převyšuje.

Použité sklolaminátové desky se vyznačují vysokými pevnostními charakteristikami a zároveň je možné materiálovou skladbu upravit dle přání zákazníka (např. při požadavku zvýšené odolnosti vůči ledovým jevům, vůči bahnotokům a kamenotokům atp.). Existuje i možnost změny rozměrů sklolaminátových desek a to z důvodu jejich dvojího využití – jednak jako mobilní protipovodňové zábrany (zešikmená a kolmá konstrukce), ale i jako prvky individuální ochrany objektů. Všechny komponenty jsou snadno skladovatelné, a transportovatelné. Rozměry jsou navrženy tak, aby akceptovaly standardizované kontejnery, palety a prostory nákladních dopravních prostředků.

 

Mobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazení


Mobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazení


Mobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazeníMobilní protipovodňové hrazení 

Komponenty mobilního protipovodňového hrazení

1. Protipovodňová sklolaminátová deska
Deska je vyrobena ze speciálního sklolaminátu, který je odolný vůči extrémním teplotám od -30 až +50°C, odolný vůči chemickým vlivům, zdravotně nezávadný a je stálý, co se týče tvaru a struktury. Tyto desky jsou standardně k dispozici ve třech základních rozměrech 2300 mm x 1450 mm, 3000 mm x 725 mm a 2000 mm x 2300 mm. Pomocí desky 3000 mm x 725 mm se zadrží voda o výšce hladiny 0,5m, deska 2300 mm x 1450 mm zadrží vodu o výšce hladiny 1m a deska 2000 mm x 2300 mm zadrží vodu o výšce hladiny 1,5m. Pokud nedojde k mechanickému poškození, je životnost těchto desek prakticky neomezená. Vysoká pevnost desek proti namáhání tlaku vody, bahna a kamení nebo jinému mechanickému poškození je řešena technologicky a výrobně náročnou skladbou materiálů a procesů. Odolnost desky proti postupnému narůstání hydrostatického tlaku vody je dále zajištěna umístěním výztužných žeber na rubové straně desky. Na této desce je ve spodní části nanýtován těsnící pás, který ji utěsňuje v místě styku s terénem, popřípadě vyrovnává terénní nerovnosti a zároveň zabraňuje v maximální míře průsaku vody mezi deskou a terénem. Deska je na rubu na každé straně vybavena úchytnými textilními oky, která slouží k manipulaci s deskou.


2. Opěrná skládací konstrukce

Konstrukce je svařena z ocelových profilů (trubka, jökl, profilovaný plech), na spodní části opěrné trubkové konstrukce jsou navařeny ocelové hroty bránící posuvu této konstrukce po terénu. Na vrchní části trubkové konstrukce jsou posuvné opěrné patky, které vyrovnávají nerovnosti terénu vzhledem k protipovodňové desce. Tuto konstrukci je možno postavit jak na měkkém (rostlém terénu), tak i na pevném podkladu tj. asfalt, dláždění, betonové panely. Celá konstrukce je žárově zinkována. Pro hrazení o výšce vody 0,5m může být podpěra přímo integrovaná na desku a být tedy nedílnou součástí.


3. Spojovací díly

Hlavní spojovací díl je sestaven z ocelového plechu, jöklu, pozinkovaného plechu a těsnícího pásu. Aby bylo možno tento díl nasunout mezi jednotlivé desky, které jsou od sebe vzdáleny v minimální míře 5 cm, je mezi spodní a vrchní ocelový plech navařen jökl, který určuje vzdálenost jednotlivých dílů od sebe. Celá tato sestava je překryta těsnícím pásem, který ve spodní části přesahuje až na těsnící pás na protipovodňových deskách. Tento pás je přichycen dále z vrchní strany pozinkovaným plechem, který je vyprofilován tak, aby došlo k utěsnění spoje. Pro lepší montáž (nasunutí a vysunutí z desek) je tento spojovací díl na rubové straně vybaven manipulačním madlem. Veškeré ocelové části tohoto dílu jsou pozinkovány. Celá sestava spojovacího dílu slouží ke spojení a utěsnění jednotlivých desek mezi sebou a v maximální míře zabraňuje průsaku vody.


 

Ochrana objektů a území

Společnost VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. se v rámci výrobního programu protipovodňových zábran zaměřuje i na individuální ochranu objektů, zařízení a území - konkrétně na zamezení průniku vody dveřními, okenními a garážovými otvory a prostory u rozličných druhů nemovitostí. Tato ochrana je zpravidla tvořena sklolaminátovou deskou s úchytnými body a prvky. Pro plnou funkčnost systému je třeba přípravných terénních prací a přípravu kotvících prvků na míru přímo na inkriminovaném místě.
 

Výhody této ochrany

 1. Snadná manipulace a rychlá montáž a demontáž (v průběhu několika málo minut): zábrany jsou většinou konstruovány tak, aby je byla schopna nainstalovat pouze jedna osoba
   
 2. Nízké hygienické nároky - po opadnutí vody stačí zábranu jen opláchnout proudem vody s desinfekcí
   
 3. Nenáročná skladovatelnost - zábrany jsou jednoduše skladovatelné např. v garáži nebo zahradním domku
   
 4. Vysoká životnost (desítky let), zábrana je odolná vůči povětrnostním podmínkám a chemikáliím. V době, kdy není používána a je řádně uskladněna se její životnost několikanásobně zvyšuje
   
 5. Zábrana je odolná vůči nárazům těžkých předmětů (např. klády atp.)
 
 
Ochrana území a objektůOchrana území a objektůOchrana území a objektůOchrana území a objektůOchrana území a objektů


Ochrana území a objektůOchrana území a objektůOchrana území a objektůOchrana území a objektůOchrana území a objektů


Ochrana území a objektůOchrana území a objektůOchrana území a objektůOchrana území a objektůOchrana území a objektů 

Tvorba povodňových plánů
a digitálních povodňových plánů


Povodňové plány jsou plánovací dokumenty procesů a činností, které uživateli (řídící pracovníci ochrany před povodněmi, povodňové komise apod.) pomáhají předejít rozsáhlým následkům, případně zvládnout nastalou povodňovou situaci v oblasti jeho působnosti. Plány jsou strukturovány pro snadnou orientaci uživatele v dokumentu. Všechna aktivita před povodní, během ní a po povodni je popsána krok po kroku, doprovázena fotografiemi, mapami a popisky z daného území.

Plán obsahuje věcné informace a fotodokumentaci o povodních, informace o oblasti, soupis toků, vodních děl, kontakty na důležité osoby a organizace, zajištění materiální a technické pomoci, strukturované doporučené úkoly před, při a po povodni vycházející z prohlídky terénu a zhodnocení dostupných informací.

Součástí zpracování povodňového plánu je místní prohlídka terénu, vytvoření fotodokumentace a vyhodnocení možného ohrožení. V oblasti se vytipují kritická místa, místa pro vytvoření hlásného profilu (HP) a ohrožené objekty. Kritická místa jsou místa, která mohou zhoršit průběh povodně (mosty, lávky, neupravené koryto). Hlásné profily jsou značky na viditelných a dobře přístupných místech v místech toku, podle kterých se vyhlašují jednotlivé stupně povodňové aktivity. Pomocné HP zaznačí zpracovatel povodňového plánu.
 
K povodňovému plánu uživatel obdrží i další materiály jako je povodňová kniha, vzory vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity apod. Veškeré nakládání s těmito podpůrnými dokumenty je popsána v povodňovém plánu.

Zpracovaný povodňový plán je následně převeden do digitální formy, která je propojena s čidly (hladinoměry a srážkoměry) a místním rozhlasem. Digitální povodňový plán je propojen ve všech částech. Hlavním úkolem je mít při vyhlašování stupňů povodňové aktivity nejrychlejší a nejjednodušší přístup k informacím, které uživatel momentálně potřebuje. S textovou částí jsou propojeny mapové podklady, kontaktní tabulky i data z čidel. Přes další aplikaci může vlastník prakticky okamžitě vyhlásit jakoukoliv zprávu v rozhlase, aniž by k němu musel mít přístup (vhodné při evakuaci, varování a dalších činnostech povodňové komise).

 
Povodňová portál
 

Po zpracování klasického a digitálního povodňového plánu provádíme školení a nácvik povodňové komise. Nácvik slouží pro vysvětlení nejasností a zajištění správného využití povodňového plánu v praxi. Společnost VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. je akreditovanou vzdělávací organizací (akreditace Ministerstva vnitra ČR).

Dalšími činnostmi prováděnými pracovníky Sekce ochrany před povodněmi jsou například podrobné povodňové prohlídky, zpracování zpráv o povodni apod.


 
Povodňové plányPovodňové plányPovodňové plányPovodňové plány 
 
 

Nezávazná poptávka

Tovární 785
294 04 Dolní Bousov
+420 603 261 191
vop@vop-db.cz